Contact

If you have any questions about joining Hei Jō Shin Jujitsu classes contact Renshi Sensai Paul Newman.

By phone: 07796774918

Online form: